W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Vedtekter

Vedtekter for Skien baptistkirke

§ 1 – Navn

Menighetens navn er Skien baptistkirke.

§ 2 – Rettslig status

Skien baptistkirke ble stiftet 22. april 1860.

Skien baptistkirke er en egen juridisk person, som rår over egen formue, egen fast eiendom, de midler som til enhver tid tilflyter den og hefter for egen gjeld.

Menighetsleder og leder av økonomiutvalget har prokura og tegner Skien baptistkirke i fellesskap.

§ 3 – Tilknytning

Skien baptistkirke er en selvstendig menighet, som er medlem av Det Norske Baptistsamfunn.

§ 4 – Trosgrunnlag

Bibelen er rettesnor for tro, lære og liv, og menigheten bekjenner seg til baptistisk tro og ordning.

§ 5 – Formål

Skien baptistkirke skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i lokalsamfunnet. Den skal aktivt støtte det arbeid som drives i Norge og andre land av Det Norske Baptistsamfunn og dets samarbeidspartnere.

Skien baptistkirke skal arbeide for medlemmenes åndelige vekst og trivsel.

Skien baptistkirke samarbeider med andre kirkesamfunn på områder av felles interesse.

§ 6 – Medlemskap

Alle som tror på Gud Fader, Sønnen og Den Hellige Ånd, bekjenner Jesus Kristus som sin Frelser og har latt seg døpe på bekjennelse av sin tro, kan bli medlem av Skien baptistkirke. I enkelttilfeller kan også personer bli medlemmer på bekjennelse av sin tro på Gud og Jesus Kristus som Herre og Frelser.

Det forutsettes at medlemmer av Skien baptistkirke er lojale mot menighetens trosgrunnlag.

Menigheten gjøres på forhånd kjent med personer som ønsker dåp og/eller medlemskap.

§ 7 – Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar og ledes av den menigheten velger. Innkalling til årsmøtet skjer senest 1 måned før avholdelse. Saksdokumenter skal være tilgjengelig senest søndag og minst 2 dager før møtet finner sted.

På årsmøtet behandles regnskap med revisjonsberetning, årsmelding, arbeidsmål og budsjett.

Vedtak som fattes under årsmøtet føres inn i menighetens vedtaksprotokoll.

Alle som har vært medlem i minst en måned og er over 15 år har stemmerett i Skien baptistkirkes vedtektsfestede organer.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst 3/4 av menighetsmøtet eller årsmøtet krever det.

§ 8 – Valgmøtet

Valgmøtet avholdes i mai/juni og ledes av den menigheten velger. Innkalling til valgmøtet skjer senest 1 måned før avholdelse. Saksdokumenter skal være tilgjengelig senest søndag og minst 2 dager før det finner sted.

Valgkomiteens leder legger fram komiteens forslag. Det velges menighetsleder, sekretær, kasserer, 2 revisorer, leder og medlemmer av strategi-, tjeneste-, familie-, eiendom- og økonomiutvalg, samt leder og medlemmer av valgkomité.

Menighetsleder og utvalg velges skriftlig. Øvrige valg foregår ved håndsopprekning, dersom ingen forlanger skriftlig avstemming. Valgperioden gjelder fra og med 1. august med funksjonstid på 2 år, men unntak av menighetsleder, leder av utvalg og valgkomité som har funksjonstid på 1 år. Menighetsleder, leder og medlemmer av utvalgene kan gjenvelges, men normalt ikke sitte mer enn 4 sammenhengende perioder. Virkegrensledere velges av den enkelte arbeidsgren og godkjennes på menighetens valgmøte.

Alle medlemmer er valgbare til menighetsleder, medlemmer av utvalgene og valgkomité, og skal normalt ha vært medlemmer i menigheten i minst 2 år. Personer som foreslås valgt til ulike verv, skal ha gitt sitt samtykke før valget finner sted.

Personer som er valgt til menighetsoppgaver, har taushetsplikt i saker som er av konfidensiell art.

§ 9 – Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er øverste avgjørende myndighet mellom årsmøtet og valgmøtet.

Sakslisten til menighetsmøtet gjøres kjent senest søndag og minst 2 dager før møtet finner sted. Sakene avgjøres ved simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Avstemming foregår ved håndsopprekning, dersom ingen forlanger skriftlig avstemming.

Vedtak som fattes under menighetsmøtet føres inn i menighetens vedtaksprotokoll. Menighetsleder eller den menigheten velger er ordstyrer på menighetsmøtet.

Menighetsmøtet avgjør ansettelser, valg av utsendinger til Det norske Baptistsamfunns landsmøte og medlemskap i andre organisasjoner etter innstilling fra strategiutvalget.

§ 10 – Utvalg

Utvalgene har 3 medlemmer og har følgende formål:

Strategiutvalget utvikler og koordinerer menighetens arbeid og planer, misjon, mediearbeid, fremmer arbeidsmålene til menighetsmøtet, ivaretar menighetens eksterne relasjoner og representasjon – dersom ikke annet er bestemt. Menighetslederen leder utvalget.

Tjenesteutvalget koordinerer menighetens tjeneste innen gudstjeneste, smågrupper og diakoni. Veileder medlemmer i forhold til tjeneste i menigheten.

Økonomiutvalget ivaretar de merkantile oppgaver som gjelder økonomi og kontorarbeid. Utvalget fremmer regnskap og budsjett til årsmøtet.

Eiendomsutvalget har ansvar for drift og vedlikehold av menighetens eiendommer.

Familieutvalget følger opp og støtter menighetens barne- og ungdomsarbeid og kor.

Utvalgene har følgende generelle oppgaver:
– Utarbeide planer og budsjettforslag for utvalgets ansvarsområde og framlegge disse for økonomiutvalget og årsmøtet.
– Følge opp og iverksette de vedtak årsmøtet og menighetsmøtet gir, herunder menighetens arbeidsmål innenfor sine ansvarsområder.
– Opprette nødvendige komitéer for utvalgets arbeid.
– Utvalgene har direkte innstillingsrett til menighetsmøtet dersom ikke annet er bestemt.

Utvalgene har sine faste møter og er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Utvalgene fører en vedtaksprotokoll som godkjennes av rådets medlemmer. Referatet er tilgjenglig på neste menighetsmøtet til orientering og spørsmål.

Avgjørelser fattes i henhold til det mandat menighetsmøtet til enhver tid fastsetter.

§ 11 – Ledermøtet

Ledermøtet består av lederne i utvalgene, og utgjør menighetens valgte lederskap. I ledermøtet koordineres arbeidet mellom utvalgene og sakslisten til menighetsmøtet samordnes.

§ 12 – Ansatte

Ansettelse av medarbeidere foretas av menighetsmøtet etter innstilling fra strategiutvalget eller familieutvalget.

Menighetens arbeidsgiverrolle utøves av lederne i strategiutvalget, familieutvalget og økonomiutvalget i fellesskap.

Personaloppfølging og medarbeidersamtale skjer i strategiutvalget, familieutvalget eller den utvalget utpeker. Økonomiutvalget ivaretar de økonomiske forhold overfor ansatte.

§ 13 – Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og har som oppgave å innstille på kandidater til menighetens valgmøte. I valgkomiteen skal minst ett medlem gjenvelges.

§ 14 – Virkegrener

Skien baptistkirkes virkegrener innen barnearbeid, speider, Skien Soul Children og ungdomsarbeid er egne juridiske enheter. Allehånde er organisasjonsmessig innunder Skien baptistkirke.

§ 15 – Vedtektsendring

For endring i disse vedtektene, med unntak av § 15, kreves minst 2/3 flertall i to påfølgende menighetsmøter. Endringsforslag skal være oversendt strategiutvalget for uttalelse senest 1 måned før behandling i menighetsmøte.

§ 16 – Oppløsning

Vedtak om oppløsning eller opphør av medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn skal fattes av to påfølgende, ordinære årsmøter med minst 2/3 flertall.

 

Vedtatt på menighetsmøtet
3. juni 2020 v4
29. januar 2019 v3
9.september 2013 v2
22. november 2007 v1

 

 

Kommer du ...

okt
21
ons
11:30 Lunsj og bønn m/niste
Lunsj og bønn m/niste
okt 21 kl. 11:30
Vi møtes til lunsj og bønn i underetasjen. Ta med egen niste og vi serverer kaffe/te.
okt
22
tor
14:30 Supertorsdag/Etter skoletid
Supertorsdag/Etter skoletid
okt 22 kl. 14:30
Supertorsdag har høsten 2020 et redusert tilbud pga smittevern. Vi opprettholder likevel Etter skoletid for 5.-7.klasse (og ungdom) i Villaen. Her får man lekse-støtte, brettspill eller ulike hobbyaktiviteter man kan gjøre. Klokka 16.30 kan man[...]
16:30 Torsdagstweens
Torsdagstweens
okt 22 kl. 16:30
Torsdagstweens har hobby, dans og konkurranse/lek. Innimellom vil vi ha diverse kurs. Det er mulig å kjøpe en baguett eller pizzabriks for kr.25,- fra kl.16.
17:00 Logos
Logos
okt 22 kl. 17:00
Logos er barnekor for barn 1.-4.trinn kl.17-18.30. Vi synger, leker og har aktivitet sammen hver gang.
18:10 Skien Soul Children
Skien Soul Children
okt 22 kl. 18:10
Soul Children kor for barn og ungdom 5.-10.trinn. Vi møtes i kirkesalen kl.18.10-19.50.
20:00 Skien Soul Teens
Skien Soul Teens
okt 22 kl. 20:00
Ungdomskor i alderen 9.klasse (fra 2021) og eldre. Vi samles kl. 20-21 og samarbeider med Skien Soul Children om noen sangoppdrag og synger noe alene.
okt
23
fre
18:00 Tweens
Tweens
okt 23 kl. 18:00
 
19:00 Ungdomsgruppe  >> Villaen
Ungdomsgruppe  >> Villaen
okt 23 kl. 19:00 – 21:00
 
okt
25
søn
11:00 Baluba – søndagsskole
Baluba – søndagsskole
okt 25 kl. 11:00
Baluba er søndagsskole for barn 3-12 år og samles når det er gudstjeneste. Vi samles i grupper og har bibelhistorie, aktivitet og lek. Den eldste gruppa 5.-7.klasse har bibelhistorie, spill og konkurranse i Villaen samme[...]
11:00 Gudstjeneste
Gudstjeneste
okt 25 kl. 11:00
Harald Dønnestad leder. Jan Sæthre taler. Sang av Anne Marie m/Team Baluba

Gi en gave: Vipps til 10933

Luksefjellstua

Luksefjellstua

Leie menighetens hytte i Luksefjell !

Bibelen

Eldre artikler